Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.ewas.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoordte gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Deze website is eigendom van de Eindhoven Welschap Aviation Society (hierna EWAS). De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij geen verantwoording dragen

Werking website

EWAS kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Gebruik van de EWAS-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel EWAS zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan EWAS niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. EWAS garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. EWAS wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Informatie gebruiken

EWAS behoudt zich alle intellectuele eigendom en overige van toepassing rechten met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is u niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EWAS of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van de EWAS kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Wijzigingen

EWAS behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.